bilimoranagarpalica@yahoo.co.in

(02634) 278611
અનુ ક્રમ. કર્મચારીશ્રીના નામ હોદ્દો કામગીરી મો.નં.
1 શ્રી ભરતભાઈ એમ. મિસ્રી શીફ્ટ એન્જીનીયર વોટર વર્કસના લીકેજ, કનેકશન આપવા તથા પંપીગ સ્ટેશન ઉપર સુપરવીઝન ની કામગીરી તથા વોટર વર્કસ શાખાની વહીવટી કામગીરી , ડ્રેનેજની કામગીરી તથા પ્રમુખશ્રી અને ચીફ ઓફીસરશ્રીના આદેશ અન્વયેની કામગીરી ૯૦૯૯૯૭૧૧૮૯
2 કુ.કાજલ પટેલ ક્લાર્ક કમ કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર (કરાર આધારિત) વોટર વર્કસ તથા ડ્રેનેજની કામગીરી ૭૫૭૪૮૬૯૪૯૫/td>
3 શ્રી રાજેશભાઈ શુક્કરભાઈ (વોચમેન કમ ચોકીદાર) વોટર વર્કસ સુપરવાયઝર ૮૯૮૦૦૪૫૩૮૪
4 સલીમભાઈ કે. શેખ ડ્રેનેજ પંપ સુપર વાઇસર ડ્રેનેજ પંપ સુપર વાઇસર ૯૯૦૯૯૮૫૧૬૭
WhatsApp WhatsApp us