bilimoranagarpalica@yahoo.co.in

(02634) 278611
અનુ ક્રમ. નામ મતવિસ્તાર ફોન નં (રહેઠાણ) ફોન નં (ઓફિસ) મોબાઇલ નં
1 શ્રી આર સી પટેલ નાયબ મુખ્ય દંડકશ્રી ગુ. વિધાનસભા અને જલાલપોર વિ. સભા. મ. વિ. 02637-228254 079-23253604 9978215151
2 શ્રી પીયૂષભાઇ દેસાઇ નવસારી વિ.સભા.મ.વિ. 02637-258090 - 9428367444
3 શ્રી નરેશભાઇ એમ. પટેલ ગણદેવી વિ.સભા.મ.વિ. - - 9427129711
4 શ્રી અનંતકુમાર એચ. પટેલ વાસદા વિ.સભા.મ.વિ. - - 9426590646
WhatsApp WhatsApp us