bilimoranagarpalica@yahoo.co.in

(02634) 278611
અનુ ક્રમ. નામ કચેરીનું નામ ફોન નં મો.નં.
1 કુ. કૃતિકાબેન વસાવા મામલતદારશ્રી નવસારી શહેર 02637 259109 7567004599
2 શ્રી વાય. વી. ગઢવી મામલતદારશ્રી નવસારી ગ્રામ્ય 02637 258781 7567004630
3 શ્રી એસ.એ શાહ મામલતદારશ્રી જલાલપોર 02637 246945 7567004704/ 8128973396
4 શ્રી એ.એફ.નાયક મામલતદારશ્રી ગણદેવી 02634 262436 7567004593/ 9824258504
5 કુ. પ્રિયંકા એચ. પટેલ મામલતદારશ્રી ચીખલી 02634 232228 7567004653
6 શ્રી મનીષ પી. પટેલ (ઇ.ચા) મામલતદારશ્રી વાંસદા 02630 222221 7567004624
7 શ્રી મનીષ પી. પટેલ મામલતદારશ્રી ખેરગામ 02634 220200/ 220300 8980035030/ 9879273257
WhatsApp WhatsApp us