bilimoranagarpalica@yahoo.co.in

(02634) 278611

પ્રેઝન્ટ પ્રમુખશ્રીવિપુલાબેન રાજનભાઈ મિસ્ત્રી

પીરિયડ : 27-9-2020 થી

વોર્ડ :

મોબાઇલ : ૯૬૩૮૩૫૦૫૦૨


અનુ ક્રમ. પ્રમુખશ્રીના નામ ક્યાં થી ક્યાં સુધી
1 શ્રી ડો,ધનજીશા બરજોરજી એન્જીનીયર ૧૯૩૭ ૧૯૩૯
2 શ્રી જીવણરામ ડાહ્યાભાઇ જોશી ૧૯૩૯ ૧૯૪૨
3 શ્રી હાજી ફકીર મહંમદ ઇસ્માઇલ કાપડીયા ૧૯૪૨ ૧૯૪૬
4 શ્રી છગનભાઇ ભાણાભાઇ શાહ ૧૯૪૬ ૧૯૪૯
5 શ્રી ફકીરભાઇ ભીખાભાઇ શાહ ૧/૮/૪૯ ૧૩/૩/૫૫
6 શ્રી મણીભાઇ દુલ્લભાઇ કલ્થાણકર ૧૪/૩/૫૫ ૧૦/૫/૫૯
7 શ્રી વિજયકુમાર પુરુષોત્તમદાસ પટેલ ૧૧/૫/૫૯ ૮/૧૧/૭૨
8 શ્રી ચંદુલાલ કુબેરદાસ મોદી ૯/૧૧/૭૨ ૨૭/૩/૭૪
9 શ્રી જીતેન્દ્રભાઇ ડાહ્યાભાઇ દેસાઇ વહીવટદાર ૯/૪/૭૪ ૩૧/૧૦/૭૫
10 શ્રી ધીરૂભાઇ રણછોડજી દેસાઇ ૧/૧૧/૭૫ ૩૦/૧૧/૭૭
11 શ્રી ચંદુલાલ કુબેરદાસ મોદી ૧/૧૨/૭૭ ૨૯/૧૨/૭૮
12 શ્રી છગનલાલ ઝવેરચંદ શાહ ૩૦/૧૨/૭૮ ૧/૧૧/૭૯
13 શ્રી ધીરુભાઇ રણછોડજી દેસાઇ ૨/૧૧/૭૯ ૩૧/૧૦/૮૦
14 શ્રી નટવરલાલ રતનજી કેવત ૧/૧૧/૮૦ ૫/૧૧/૮૫
15 શ્રી ચુનીલાલ ભાણાભાઇ ગાંધી ૬/૧૧/૮૫ ૫/૧૧/૮૭
16 શ્રી નટવરલાલ રતનજી કેવત ૬/૧૧/૮૭ ૮/૧૧/૯૦
17 શ્રી નારણભાઇ સુખાભાઇ પટેલ ૯/૧૧/૯૦ ૨૦/૧/૯૨
18 શ્રી નટવરલાલ રતનજી કેવત ૨૦/૨/૯૨ ૯/૧૧/૯૫
19 શ્રી દુષ્યંત યુ.કુમાર વહીવટદાર ૯/૧૧/૯૫ ૨૪/૧/૯૬
20 શ્રીમતી કૈલાસબેન સુરેશચંદ્ર પટેલ ૨૪/૧/૯૬ ૨/૧/૯૭
21 શ્રીમતી કૈલાસબેન સુરેશચંદ્ર પટેલ ૨૪/૧/૯૭ ૨૩/૧/૯૮
22 શ્રી અશોકભાઇ લલ્લુભાઇ પટેલ ૨૪/૧/૯૮ ૨૦/૧/૯૯
23 શ્રી જમનાદાસ બુધાભાઇ ધીવર ૨૧/૧/૯૯ ૨૦/૧/૨૦૦૦
24 શ્રી જમનાદસ બુધાભાઇ ધીવર ૨૧/૧/૨૦૦૦ ૨૨/૧/૨૦૦૧
25 શ્રી મુનીલ એહમદ એલ,વ્હોરા વહીવટદાર ૨૩/૧/૨૦૦૧ ૨૭/૭/૨૦૦૧
26 શ્રી સી.એલ.પટેલ વહીવટદાર ૨૭/૭/૨૦૦૧ ૩૦/૧૦/૨૦૦૨
27 શ્રી સી.વી.ચોધરી વહીવટદાર ૧/૧૧/૨૦૦૨ ૨૮/૨/૨૦૦૩
28 શ્રી મિનાક્ષીબેન અરવિંદભાઇ ગાંધી ૧૨/૩/૨૦૦૩ ૧૧/૯/૨૦૦૫
29 શ્રી રવિશંકર ખુશાલભાઇ પટેલ ૧૨/૯/૨૦૦૫ ૮/૩/૨૦૦૬
30 શ્રીમતિ ડો કુસુમબેન આર.દેસાઇ ૯/૩/૨૦૦૬ ૨૭/૩/૨૦૦૬
31 શ્રી ડો બીપીનભાઇ સી.પટેલ ૨૭/૩/૨૦૦૬ ૧૧/૩/૨૦૦૮
32 શ્રી નારણભાઇ નાથાભાઇ અમિન ૧૨/૩/૨૦૦૮ ૪/૯/૨૦૧૦
33 શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઇ રામજીભાઇ પટેલ ૫/૯/૨૦૧૦ ૪/૩/૨૦૧૩
34 શ્રીમતિ સંધ્યાબેન ઉત્તમભાઈ પટેલ ૫/૩/૨૦૧૩ ૪/૯/૨૦૧૫
35 શ્રીમતિ સુમનલતા કનૈયાલાલ વર્મા ૫/૯/૨૦૧૫ ૨૬/૦૨/૨૦૧૮
36 શ્રી મનીષ સુરેશચંદ્ર નાયક ૨૭/૦૨/૨૦૧૮ ૨૬/૦૯/૨૦૨૦
36 શ્રીમતી વિપુલાબેન રાજનભાઈ મિસ્ત્રી ૨૬/૦૯/૨૦૨૦ થી
WhatsApp WhatsApp us