bilimoranagarpalica@yahoo.co.in

(02634) 278611

પ્રેઝન્ટ ચીફ ઓફિસરશ્રી વર્ગ - બશ્રી વિનય કે. ડામોર

પીરિયડ : ૧૧-૬-૨૦૨૦ થી

 


અનુ ક્રમ. ચીફ ઓફિસરશ્રીના નામ ક્યાં થી ક્યાં સુધી
1 શ્રી.પ્રભાકર એન. જોષી ૧૦/૧૦/૩૫ ૨૭/૯/૭૦
2 શ્રી.આર.એન.દેસાઇ(ઇનચાર્જ) ૨૮/૯/૭૦ ૨૪/૫/૭૧
3 શ્રી.નાથુભાઇ દેસાઇ(ઇનચાર્જ) ૨૫/૫/૭૧ ૨૮/૭/૭૧
4 શ્રી.આર.એમ.રાવલ ૨૯/૭/૭૧ ૨૨/૮/૭૩
5 શ્રી.બી.કે.શુકલ ૨૩/૮/૭૩ ૩૧/૧/૮૩
6 શ્રી.જે.આર.ટેલર ૫/૨/૮૩ ૨૭/૪/૮૭
7 શ્રી.આર.બી.પટેલ(નાયબ મામ) ૨૮/૪/૮૭ ૧૬/૧૧/૯૨
8 શ્રી જે.આર.ટેલર ૧૭/૧૧/૮૭ ૨૪/૧૧/૯૨
9 શ્રી વાય જે.બીલીમોરીયા(ઇનચાર્જ) ૨૪/૧૧/૯૨ ૨૮/૧૨/૯૮
10 શ્રી હસમુખભાઇ મૈસુરીયા(ના.મામ) ૨૯/૧૨/૯૮ ૩૦/૬/૯૯
11 શ્રી આર.બી.પટેલ ૧૯/૧/૯૯ ૧૩/૭/૯૯
12 શ્રી અર્જુનભાઇ કલાસી(ના.મામ) ૧/૭/૯૯ ૧૩/૭/૯૯
13 શ્રી બી.કે.પૂજાણી ૧૪/૭/૯૯ ૩૧/૧૨/૯૯
14 શ્રી વાય.જે.બીલીમોરીયા(ઇનચાર્જ) ૩૧/૧૨/૯૯ ઓફીસ સમય બાદ
15 શ્રી એ.એ.સૈયદ ૫/૨/૨૦૦૧ ૧૬/૧/૨૦૦૨
16 શ્રી જી.બી.પટેલ (ના.મામ.) ૧૭/૧/૨૦૦૨ ૧/૨/૨૦૦૨
17 શ્રી પી.કે.પટેલ ૨/૨/૨૦૦૨ ૧૯/૨/૨૦૦૨
18 શ્રી એમ.આર.ચૌધરી(ના.મામ.) ૨૨/૨/૨૦૦૨ ૨૬/૨/૨૦૦૨
19 શ્રી એસ.એલ.પ્રધાન ૨૭/૨/૨૦૦૨ ૩૧/૫/૨૦૦૨
20 શ્રી વિજયકુમાર એન.પરીખ ૧/૬/૨૦૦૨ ૩૧/૭/૨૦૦૬
21 શ્રી નચિકેતા આર.દવે ૧/૮/૨૦૦૬ ૪/૭/૨૦૧૧
22 શ્રી જે.યુ.વસાવા ૨૦/૧/૨૦૧૦ ૪/૭/૨૦૧૧
23 શ્રી વિજયકુમાર એન.પરીખ ૫/૭/૨૦૧૧ ૪/૮/૨૦૧૩
24 શ્રી નચિકેતા આર.દવે ૫/૮/૨૦૧૩ ૩૧/૧/૨૦૧૪
25 શ્રી હર્ષદભાઈ બી. પટેલ ૧/૨/૨૦૧૪ ૨૭/૧૦/૨૦૧૪
26 શ્રી દર્પણ ડી. ઓઝા ૨૮/૧૦/૨૦૧૪ ૧૮/૭/૨૦૧૬
27 શ્રી જે.યુ.વસાવા ૧૮/૭/૨૦૧૬ ૨૬/૧૦/૨૦૧૭
28 શ્રી જયાબેન મહેતા ૨૭/૧૦/૨૦૧૭ ૧૮/૦૭/૨૦૧૮
29 શ્રી એ.યુ.પટેલ ૧૯/૦૭/૨૦૧૮ ૧૬/૦૫/૨૦૨૦
30 શ્રી દશરથસિંહ એન ગોહિલ ૧૮/૦૫/૨૦૨૦ ૧૦/૦૬/૨૦૨૦
31 શ્રી વિનય કે. ડામોર ૧૧-૬-૨૦૨૦
WhatsApp WhatsApp us