bilimoranagarpalica@yahoo.co.in

(02634) 278611
અનુ ક્રમ. નામ કચેરીનું નામ ફોન નં મો.નં.
1 શ્રી જે.સી.રાઠોડ (ઇ.ચા) નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (મા.મ) વિભાગ, નવસારી 02637 258018 8980897333
2 શ્રી વી.એન. ચૌધરી નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (મા.મ) વિભાગ, ગણદેવી 02634 262311 9687088473
3 શ્રીમતી જી.એન. પટેલ નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (મા.મ) વિભાગ, ચીખલી 02634 232711 9825379219
4 શ્રી એન.એન. પટેલ નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત (મા.મ) વિભાગ, વાંસદા 02630 222224 9427240588
WhatsApp WhatsApp us